Redakcja

Cieszymy się, że możemy tworzyć dla was artykuły. Zapraszamy do lektury.

Oceny z zachowania – czy wliczają się do średniej?

Posted by

oceny z zachowania

Oceny z zachowania to temat, który budzi kontrowersje wśród uczniów i rodziców. Często wzbudza emocje i podejrzenia o niesprawiedliwość w ocenianiu. W tym artykule postaramy się rozwiać wątpliwości dotyczące ocen z zachowania, omówić kryteria, które brane są pod uwagę, a także wyjaśnić, czy wpływają one na końcową ocenę oraz karne sankcje, takie jak czerwony pasek.

Czym są oceny z zachowania?

Oceny z zachowania to dodatkowy element oceniania, który jest stosowany w wielu szkołach w Polsce. Oceny te mają na celu ocenienie zachowania uczniów w szkole, ich postawy, zaangażowania, relacji z nauczycielami i innymi uczniami.

Często są one stosowane w szkołach podstawowych, technikach i liceach. Oceny z zachowania są jednym z narzędzi, które mają na celu ułatwić nauczycielom monitorowanie postępów uczniów oraz stworzenie pozytywnej atmosfery w klasie.

Oceny z zachowania to zwykle ocena opisowa, w przeciwieństwie do ocen liczbowych, które są przyznawane za wyniki w nauce. Najczęściej oceniane są takie aspekty zachowania ucznia jak punktualność, odpowiedzialność, aktywność, wywiązywanie się z obowiązków, kultura osobista, współpraca z innymi uczniami czy nauczycielami.

Jakie są oceny z zachowania?

W obliczaniu ocen z zachowania na ogół bierze się pod uwagę różne kryteria, takie jak liczba nieusprawiedliwionych absencji, punktualność, poziom zaangażowania w zajęcia i udział w pracy szkolnej, a także postawa ucznia wobec innych uczniów i nauczycieli.

Ostateczna ocena z zachowania zależy od polityki szkoły i nauczyciela, ale powinna być w miarę obiektywna i adekwatna do rzeczywistych zachowań ucznia.

 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.

Jak widać oceny opisowe łatwo można przełożyć na oceny liczbowe, które przydzielane są za sprawdziany czy odpowiedzi.

Czytaj również  Pierwsza strona zeszytu do polskiego – Jak ozdobić?

Czy zachowanie wlicza się do średnie?

Zachowanie nie jest wyznacznikiem stopnia wiedzy ucznia. Dlatego nie ma najmniejszego wpływu na średnią.

Nie zmienia się oceny opisowej na liczbową i nie dodaje się jej do średniej.

Jaka ocena z zachowania na czerwony pasek?

Choć ocena z zachowania nie ma wpływu na Twoją średnią to może wpłynąć na specjalne wyróżnienia.

Chodzi tu o czerwony pasek, który mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zachowanie bardzo dobre lub wzorowe.

Kryteria oceny z zachowania

Warto wiedzieć, że kryteria oceniania zachowania uczniów różnią się w zależności od statutu szkoły. Każda ma swój i to w nim określa zasady na jakich przyznawane są opisowe oceny z zachowania.

Polskie prawo określa ogólnie aspekty, za jakie uczniowie są oceniani.

§ 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 • 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • 3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • 4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • 7) okazywanie szacunku innym osobom.

Osobą, która ostatecznie decyduje o tym jaką ocenę otrzyma uczeń jest wychowawca.

Czy oceny z zachowania są niesprawiedliwe?

Oceny z zachowania, podobnie jak każda inna forma oceny, mogą być postrzegane jako niesprawiedliwe przez uczniów, rodziców i nauczycieli, szczególnie wtedy, gdy nie jest jasno określone, jakie kryteria decydują o przyznaniu danej oceny. Niekiedy oceny te mogą być również subiektywne, co oznacza, że różni nauczyciele mogą oceniać te same zachowania inaczej.

Jeśli masz wątpliwości co do swojej oceny odwołaj się do statu szkoły i sprawdź czy naruszasz niektóre z zasad tam opisanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *