Rozrywka

Ile jest Kobiet i Mężczyzn na świecie? – Kogo jest więcej?

Ostatnia aktualizacja 21 marca 2024 przez Redakcja

Analiza demograficzna dotycząca proporcji między płciami na światowym poziomie jest istotnym obszarem badań, mającym istotny wpływ na zrozumienie struktury społeczeństw. W tym kontekście kluczową kwestią jest pytanie, czy istnieje przewaga liczby mężczyzn czy kobiet na świecie. Odpowiedź na to pytanie ma złożone implikacje społeczne, kulturowe i ekonomiczne.

Artykuł ten skupi się na dostarczeniu rzetelnych danych demograficznych, analizując proporcje płci na światowym poziomie. Przeanalizujemy, czy istnieją zauważalne różnice w liczbie mężczyzn i kobiet oraz jak te proporcje wpływają na różne aspekty społeczeństw. Bazując na obiektywnych badaniach i statystykach demograficznych, postaramy się udzielić odpowiedzi na pytanie, która płeć jest liczniejsza na naszym globie i jak te proporcje ewoluują w czasie.

Jak bada się populację świata?

Badanie populacji świata jest kompleksowym procesem, który wykorzystuje różnorodne metody i źródła danych.

Kilka kluczowych narzędzi i technik jest używanych do zbierania informacji na temat liczby ludności, struktury demograficznej oraz innych istotnych aspektów społeczeństw globalnych.

Spis powszechny:

Spisy powszechne to jedno z najważniejszych narzędzi do zbierania danych o populacji.

Przeprowadzane są regularnie w większości krajów na świecie. Ludzie są zobowiązani do udzielenia szczegółowych informacji na temat swojej liczby, wieku, płci, wykształcenia, zatrudnienia i innych istotnych cech demograficznych.

Rejestracja Stanu Cywilnego:

Dane ze źródeł rejestracji stanu cywilnego, takie jak urodzenia, małżeństwa i zgony, są również ważnym źródłem informacji demograficznych.

Rejestry te są prowadzone w urzędach stanu cywilnego na podstawie ustawodawstwa każdego kraju.

Próbki:

Próbki ludnościowe to badania przeprowadzane na podstawie reprezentatywnych prób społeczeństw.

Osoby wybrane do badania reprezentują całą populację. Te badania są często stosowane do uzyskiwania ogólnych informacji o społeczeństwach bez konieczności przeprowadzania spisów powszechnych.

Czytaj również  Alaskan Bull Worm - Co to jest i jak wygląda?

Analiza statystyczna:

Statystyki demograficzne są również generowane na podstawie różnorodnych danych, takich jak dane z badań rynku, badań społecznych czy danych gromadzonych przez instytucje finansowe czy medyczne.

Ile jest ludzi na świecie?

Poniżej przedstawione są również dane z poprzednich lat, ilustrujące zmiany w populacji globalnej:

 • 2023: 8 045 311 447 osób
 • 2022: 7 975 105 156 osób
 • 2021: 7 909 295 151 osób
 • 2020: 7 840 952 880 osób
 • 2015: 7 426 597 537 osób
 • 2010: 6 985 603 105 osób
 • 2005: 6 558 176 119 osób
 • 2000: 6 148 898 975 osób
 • 1995: 5 743 219 454 osób
 • 1990: 5 316 175 862 osób
 • 1985: 4 861 730 613 osób
 • 1980: 4 444 007 706 osób
 • 1975: 4 069 437 231 osób
 • 1970: 3 695 390 336 osób
 • 1965: 3 337 111 983 osób
 • 1960: 3 019 233 434 osób
 • 1955: 2 746 072 141 osób

Warto zauważyć, że światowa populacja systematycznie rośnie, choć tempo wzrostu maleje w porównaniu do poprzednich dziesięcioleci. Prognozy demograficzne sugerują, że populacja światowa będzie dalej rosnąć.

Ile jest mężczyzn i kobiet na świecie?

liczba kobiet i mezczyzn na swiecie

Stosunek płci na świecie, czyli liczba mężczyzn w stosunku do liczby kobiet, jest zjawiskiem złożonym, podlegającym wpływowi różnych czynników.

Jednakże, gdy spojrzymy na całą populację świata, obserwujemy pewne odchylenia od tego proporcjonalnego podziału np. w Polsce.

Według szacunków na rok 2020, stosunek płci w całej populacji wynosi około 101 mężczyzn na 100 kobiet.

W roku 2022 mówi się, że na świecie było 3,95 miliarda kobiet i 4,025,105,156 miliarda mężczyzn.

Czytaj również  Ile trwają reklamy na Polsacie i TVN w telewizji?

Kogo jest więcej w Polsce kobiet czy mężczyzn?

liczba kobiet i mezczyzn w polsce

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2022 roku, w Polsce kobiety stanowiły 52% ogółu ludności. Oznacza to, że na 100 mężczyzn przypadało średnio 107 kobiet. Wśród ludności do 49. roku życia współczynnik feminizacji był nieco niższy i wynosił niespełna 97 kobiet na 100 mężczyzn.

Dopiero w kolejnych grupach wiekowych współczynnik feminizacji wzrastał.

Poniżej przedstawione są dane dotyczące różnicy w stosunku kobiet do mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych:

 • W wieku 0-17 lat: 183 586 mniej kobiet niż mężczyzn.
 • W wieku 18-29 lat: 89 506 mniej kobiet niż mężczyzn.
 • W wieku 30-39 lat: 81 072 mniej kobiet niż mężczyzn.
 • W wieku 40-49 lat: 39 231 mniej kobiet niż mężczyzn.
 • W wieku 50-59 lat: 69 744 więcej kobiet niż mężczyzn.
 • W wieku 60 i więcej lat: 1 591 336 więcej kobiet niż mężczyzn.

Razem, dla wszystkich grup wiekowych, liczba kobiet przewyższała liczbę mężczyzn o 1 267 685.

Jakie organizacje zajmują się badaniem populacji?

Badaniem populacji zajmują się różne organizacje na poziomie krajowym, międzynarodowym oraz niezależne instytucje badawcze.

Poniżej przedstawiam kilka kluczowych organizacji, które odgrywają istotną rolę w analizie i monitorowaniu danych demograficznych na świecie:

 • Narodowe Instytuty Statystyczne:
  • W każdym kraju istnieje instytucja zajmująca się zbieraniem i analizą danych statystycznych, w tym danych demograficznych. Narodowe instytuty statystyczne są kluczowym źródłem informacji na temat ludności, migracji, zatrudnienia i innych ważnych kategorii.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ):
  • W ramach ONZ działa Departament Spraw Społecznych i Gospodarczych, który zajmuje się kwestiami demograficznymi. Organizacja Narodów Zjednoczonych prowadzi projekcje demograficzne, analizuje dane migracyjne i wspiera badania nad strukturą społeczeństw.
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD):
  • OECD gromadzi dane na temat ludności, edukacji, zatrudnienia i innych kategorii zróżnicowanych według krajów członkowskich. Organizacja ta jest istotnym źródłem informacji na temat społeczno-ekonomicznych tendencji w krajach rozwiniętych.
 • Population Reference Bureau (PRB):
  • PRB to niezależna organizacja badawcza, która zajmuje się analizą danych demograficznych i publikuje raporty na temat populacji, zdrowia reprodukcyjnego i innych tematów związanych z demografią.
Czytaj również  Knoty do świec gdzie kupić

Te organizacje, wraz z wieloma innymi na różnych poziomach regionalnych i krajowych, odgrywają kluczową rolę w zbieraniu, analizie i raportowaniu danych demograficznych, co pozwala na zrozumienie zmian w strukturze społeczeństw na całym świecie.

Z czego wynika różnica w liczebności płci?

Różnice w liczebności płci wynikają z wielu czynników, zarówno biologicznych, jak i społecznych. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych aspektów, które wpływają na różnice w liczebności mężczyzn i kobiet w populacji:

 1. Biologiczne różnice płciowe: Naturalny stosunek płci u ludzi ulega pewnym zmianom w różnych fazach życia. Na przykład, przy narodzinach często przeważają chłopcy, co jest zjawiskiem znaczącym na całym świecie. Jednakże, w miarę starzenia społeczeństwa, liczba kobiet może przewyższać liczbę mężczyzn, ponieważ kobiety zazwyczaj żyją dłużej.
 2. Czynniki społeczno-kulturowe: W niektórych społeczeństwach istnieją preferencje kulturowe związane z płcią, co może prowadzić do zjawisk takich jak aborcje selektywne ze względu na płeć lub nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej i żywności. W niektórych obszarach świata nadal występują praktyki, takie jak dzieciobójstwo czy zaniedbywanie żywienia dzieci w zależności od płci.
 3. Funkcje społeczne: Tradycyjne role społeczne przypisywane mężczyznom i kobietom mogą wpływać na strukturę demograficzną. Na przykład, w społeczeństwach, gdzie kobiety są bardziej zaangażowane w opiekę nad dziećmi, może występować mniejsza liczba urodzeń w porównaniu do społeczeństw, gdzie równomiernie podzielone są obowiązki rodzicielskie.
 4. Skutki wojen i konfliktów: Konflikty zbrojne i wojny często prowadzą do zmniejszenia liczby mężczyzn w populacji z powodu większej liczby ofiar wojennych wśród mężczyzn.
 5. Skutki migracji: Migracje również mogą wpływać na strukturę płciową w danym regionie. Na przykład, w wyniku migracji zarobkowej, pewne społeczeństwa mogą charakteryzować się większym odsetkiem mężczyzn niż kobiet.

Warto zauważyć, że różnice w liczebności płci są złożonym zjawiskiem, a ich dynamika może ulegać zmianom w czasie w związku z postępującymi zmianami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi.

Źródła danych:
https://stat.gov.pl/
https://www.un.org/en/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *